Maakunnan kehityksen kärjessä

Maakuntakaavan tutkimukset ja selvitykset

Maakuntakaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Maakuntakaavan lähtötiedot ja selvitykset ovat perusteena kaavassa esitettävien aluevarausten tarpeellisuuden ja lainmukaisuuden arvioinnille.

Lain mukaan myös kaavan toteuttamisen vaikutukset on tarpeellisessa määrin arvioitava ja otettava huomioon kaavaa laadittaessa ja hyväksyttäessä. Arvioinnin tehtävänä on myös tukea kaavaratkaisujen valmistelua ja valintaa. Lisäksi selvitetään, voidaanko mahdollisia haitallisia vaikutuksia ehkäistä tai lieventää.

Linkki Maakuntakaava 2040 -selvityksiin

Kymenlaakson maakuntakaava, taajamat ja niiden ympäristöt

  • Lähtökohdat ja tavoitteet
  • Katsaus Kymenlaakson rakennettujen alueiden luonnonympäristön tilaan
  • Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen
  • Kymenlaakson liikennestrategia 2003
  • Natura 2000 arviointi

Kymenlaakson maakuntakaava, maaseutu ja luonto

Kymenlaakson energiamaakuntakaava

Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja meri

e-max.it: your social media marketing partner