Maakunnan kehityksen kärjessä

Ympäristö ja luonnonvarat

Kymenlaakson Liitto on asettanut kestävän kehityksen edistämisen ja ekotehokkuuden parantamisen keskeiseksi tavoitteeksi sekä aluesuunnittelussa että maakunnallisessa kehittämistyössä.

Maakuntakaavaa sekä maakuntaohjelmaa ja – suunnitelmaa laadittaessa kiinnitetään erityistä huomiota mm.:

  •  Ympäristömuutoksiin kuten ilmastonmuutokseen
  •  Ekotehokkuuteen ja ympäristöinnovaatioihin
  •  Alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen ja kestävään alue- ja yhdyskuntarakenteeseen
  •  Ympäristön ja talouden kannalta kestäviin liikenteen ja teknisen huollon järjestelyihin
  •  Luonnonvarojen kestävään käyttöön
  •  Maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen
  •  Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen ja verkostojen toimivuuteen

Ekotehokkuudella pyritään edistämään maakunnan kestävää kehitystä ja vastaamaan mm. ilmastonmuutoksen hillinnän haasteisiin. Kymenlaaksossa tutkitaan ja seurataan järjestelmällisesti maakunnan ympäristön nykytilaa ja ekotehokkuuden tasoa. Ekotehokkuuden seurantaan käytetään Kymenlaakson Liiton ja Suomen ympäristökeskuksen aloitteesta kehitettyä indikaattoriperusteista seurantajärjestelmää (ECOREG).

Kymenlaaksossa on toiminut vuodesta 1993 maakuntahallituksen asettamaa ympäristöpoliittinen neuvottelukunta. Neuvottelukunta koostuu keskeisistä maakunnan toimijoista ja ympäristöalan asiantuntijoista.

e-max.it: your social media marketing partner