Maakunnan kehityksen kärjessä

Kymenlaakson liikennejärjestelmäsuunnittelu

Liikennejärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu liikenneväylistä, henkilö- ja tavaraliikenteestä sekä liikennettä ohjaavista järjestelmistä. Kymenlaakso on osa globaalia liikennejärjestelmää. Moottoritie E18, raja-asemat, HaminaKotkan satama, satamien sisääntulotiet sekä sataman osat päärataan Kouvolan kautta yhdistävä rautatie ovat osa Euroopan ydinverkkokäytävää eli TEN-T-verkostoa.  Suomen ainoa TEN-T-ydinverkon rautatie-maantieterminaali (RRT) sijaitsee Kouvolassa. HaminaKotkan satama on Suomen suurin yleissatama ja Vaalimaan henkilö- ja tavaraliikenteen kansainvälinen rajanylityspaikka Suomen toiseksi vilkkain maaraja-asema. Maakunnan liikennejärjestelmän toimivuus on kriittinen itäiselle Suomelle sekä Suomen ja Venäjän välisille matkoille ja kuljetuksille.

Kymenlaakson jatkuva liikennejärjestelmätyö on haastava suunnittelukokonaisuus, jossa on sovitettava yhteen eri käyttäjäryhmien tarpeiden, seutujen erilaisten toimintaympäristöjen, valtakunnantason, maakuntatason ja seututason edunvalvonta sekä toimijoiden resurssien välistä yhtälöä. Työssä haasteen vaativuutta korostavat erityisesti liikenteen kunnianhimoiset ilmastopoliittiset tavoitteet sekä toisaalta arjen matkojen toimivuuden ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn turvaaminen. Suomi on sitoutunut puolittamaan liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä ja tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035. Liikenteen tulisi olla hiilineutraalia vuoteen 2045 mennessä. Myös Kymenlaaksossa tavoite on saavuttaa hiilineutraalius, jota kohti ohjaa Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekartta.

Kymenlaaksossa on tehty aktiivista liikennejärjestelmätason kehittämistyötä 2000-luvun alkupuolelta lähtien ja maakunnassa on toiminut vuodesta 2011 lähtien Kymenlaakson liiton johdolla ns. jatkuvan liikennejärjestelmätyön työryhmä. Liikennejärjestelmätyön tavoitteena on niin paikallisten, maakunnallisten kuin ylimaakunnallisten liikennehankkeiden edistäminen.

Jatkuva liikennejärjestelmätyö organisoitiin uudelleen vuonna 2015 laaditun Kymenlaakson liikennestrategian päivitystyön tuloksena. Uuden toimintamallin jalkauttaminen käynnistyi vuoden 2016 alussa. Uudistetun liikennestrategian tavoitteena on ollut liikennehallinnon tasolla jo hyväksyttyjen toimintamallien välittäminen kuntatasolle siten, että kunnat aidosti sitoutuvat toimintaan ja yhteisiin tavoitteisiin.

Kunnat ovat asukkaiden ja elinkeinoelämän toimijoiden ensisijainen keskustelukumppani tarpeiden huomioonottamisessa. Liikennejärjestemätyötä päätettiinkin kehittää siten, että kunnat saadaan kytkettyä jatkuvan liikennejärjestelmätyön keskiöön. Käytännössä työ organisoitiin uudelleen siten, että valtakunnalliset ja koko maakuntaa koskettavat asiat osoitettiin maakunnan liikennejärjestelmätyöryhmän vastuulle ja kuntien vastuulla olevat asiat Etelä- ja Pohjois-Kymenlaakson liikennejärjestelmätyön seuturyhmille. Maakunnan ryhmässä on monipuolinen organisaatioedustus, joihin lukeutuvat mm. satama, tulli, Traficom ja Väylä. Kymenlaakson sijainti ja asema merkittävänä logistiikan keskittymänä korostavat myös ylimaakunnallisen yhteistyön tarvetta, joka ilmenee esim. yhteisten liikennestrategioiden muodossa.

Päivitetty 30.6.2020

e-max.it: your social media marketing partner