Maakunnan kehityksen kärjessä

Kaakkois-Suomen liikennestrategia

Kaakkois-Suomen liikennestrategian päivitystyö on käynnissä alueen valmistautuessa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (VLJS) laadintaan. Työ käynnistettiin vuonna 2018 ja päivitys valmistuu loppukesästä 2019. Työssä on arvioitu nykyiset kärkihankkeet (top-5) ja katsottu, onko mahdollista tunnistaa potentiaalisia uusia kärkihankkeita. Ensimmäinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan nykyisellä hallituskaudella parlamentaarisessa ohjauksessa vuosille 2020-2031. Suunnitelmasta on määrä päättää jo vuonna 2020.

Vielä voimassa oleva Kaakkois-Suomen liikennestrategia 2035 (esite ja raportti) on Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Kymenlaakson Liiton,  Etelä-Karjalan liiton, Liikenneviraston sekä kuntien yhteinen näkemys ja priorisoitu kannanotto Kaakkois-Suomen liikennejärjestelmän keskeisistä kehittämistarpeista vuoteen 2035 saakka. Työn tavoitteena oli erityisesti valtakunnallista tai seudullista merkitystä omaavien kehittämistarpeiden tunnistaminen. Yksittäistä kuntaa koskettavat tai pelkästään paikallista merkitystä omaavat kehittämistarpeet tuodaan esille alueellisissa liikennejärjestelmäsuunnitelmissa.

Kaakkois-Suomen liikennestrategian laatimisessa on hyödynnetty uuden liikennepolitiikan mukaista palvelutasotarkastelua. Asukkaiden ja yritysten henkilöliikenne- ja kuljetustarpeita kuvaavan palvelutasotarkastelun ohella on otettu huomioon myös muista liikennejärjestelmän kehittämistavoitteista ja yhteiskunnallisista reunaehdoista (esim. ympäristö, turvallisuus, kustannustehokkuus) johdettuja kehittämistarpeita. Strategiassa on määritelty sekä kuljetusten että henkilöliikenteen kannalta keskeiset liikennejärjestelmän yhteysvälit, terminaalit ja muut pullonkaulat, joiden palvelutaso ei vastaa käyttäjätarpeita.

Kaakkois-Suomen liikennejärjestelmän rungon muodostavat E18-liikennekäytävä, Salpausselän liikennekäytävä (valtatiet 6 ja 12 sekä Lahti-Luumäki-Imatra rata) ja Kotka-Kouvola yhteysvälillä olevat valtatie 15 ja Kouvola-Kotka/Hamina rataosuus. Tavaraliikenteen kannalta myös valtatie 26 merkittävyys korostuu. Yksittäisiä merkittäviä kohteita ovat HaminaKotka- satama, Kouvolan raide- ja maantieliikenteen terminaali sekä raja-asemat ja niille johtavat yhteydet.

Kaakkois-Suomen ja koko Suomen elinkeinoelämän menestys edellyttää kansainvälisesti kilpailukykyistä toimintaympäristöä. Kilpailukyvyn kehittämisen ja aluekehityksen vahvistamisen kannalta strategian keskeisimmäksi tavoitealueeksi nostettiin elinkeinoelämän tärkeiden kuljetusketjujen ja niihin liittyvien pääväylien sujuvuuden ja kustannustehokkuuden kehittäminen.

TOP 5- kehittämistarpeet Kaakkois-Suomessa
Strategiassa on tunnistettu seuraavat yhteysvälit priorisoituna palvelutasotarpeiden ja tavoitteiden perusteella:

  1. Luumäki-Imatra-Imatrankoski - rataosuus
  2. Kotka-Kouvola - liikennekäytätävä (vt 15 ja rata) ja Vt 12 Lahti-Kouvola
  3. Vt 6 Kouvolan kohta
  4. Raja-asemat ja niille johtavat yhteydet

Laajempana koko aluetta koskevana tarpeena suunnitelmassa tunnistettiin perusväylänpidon rahoituksen turvaaminen siten, että mm. metsäteollisuuden ja maatalouden kuljetuksille välttämättömän alemman tieverkon kunta- ja hoitotaso voidaan turvata myös tulevaisuudessa.

Liikennejärjestelmän muut merkittävämmät yksittäiset palvelutasopuutteet

Yhteysvälikohtaisten kehittämistarpeiden lisäksi on tunnistettu merkittävimmät yksittäiset palvelutasopuutteet eli ns. liikennejärjestelmän pullonkaulakohteet. Nämä 10 nimettyä kohdetta ovat liikenneverkon yksittäisiä merkittäviä ongelmakohteita, joissa käyttäjien kokema palvelutaso on nykyisin merkittävästi heikompi kuin tavoite nykytilanteessa. Kohteita toteutetaan rahoitusmahdollisuuksien mukaan.

Raideliikenne:
Hovinsaaren 1100 metrin raiteet
Kotolahden ratapihan puuttuvat raiteet ja puuttuvat turvalaitteet
Tasoristeysten poisto välillä Imatra-maakunnan raja

Tieliikenne:
Vt 6 Korian kohta (Hevossuo-Keltti)
Vt 6/Vt 12 Keltin eritasoliittymä
Vt 13 Myttiömäen kohta
Vt 15 Kotkan sisääntulo (Hyväntuulentie)
Vt 15 Paimenportin eritasoliittymä
Vt 15 Keltakankaan eritasoliittymä
Kt 62 Huuhkala-Käyhkää.

Liikennestrategia ei ota lopullista kantaa tunnistettujen yhteysvälien kehittämistoimenpiteisiin vaan, niiden tarkentaminen edellyttää jatkosuunnittelua.

Kaakkois-Suomen liikennestrategiatyö kytkeytyi aikataulullisesti maakuntaohjelmien laatimiseen vuorovaikutteisessa prosessissa. Työssä hyödynnettiin maakuntien alueellisia liikennejärjestelmätyön ryhmiä.

 (Sivu päivitetty 9.8.2019)

 

e-max.it: your social media marketing partner