Maakunnan kehityksen kärjessä

Elinkeinoelämä

elinkeinoelämän toimenpiteitä ja esimerkkejä
lmastonmuutoksen hillinnän kustannusten on arvioitu olevan selvästi pienemmät kuin ilmastonmuutoksesta aiheutuvat haitat.  Hiilineutraalisuus on luomassa merkittäviä uusia markkinoita puhtaammille ratkaisuille ja uudelle yritystoiminnalle lähivuosikymmeninä.  Siirtyminen kohti kiertotaloutta on tärkeää. Pk-yritykset ovat keskeisessä asemassa uusien kiertotalouden mallien käyttöönotossa ja kehittämisessä.


- Siirtyminen kohti bio- ja kiertotaloutta, erityisesti pk-yritykset.

Biotalouden uudet tuulet BUT-hanke 2020-2021 (XAMK)

- Muodostamalla teollisia symbiooseja ja ohjaamalla teollisuuden sivuvirtoja hyötykäyttöön raaka-aineet ja niihin sitoutunut arvo pysyvät kierrossa.

- Julkiset hankinnat tulee tehdä kiertotalous- ja kestävän kehityksen kriteerien mukaisten ja kotimaisuuden pohjalta.

- Hiilineutraalien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen niin kotimaan kuin kansainvälisillekin markkinoille, mm. kestävät biopolttoaineet, lämpöpumppuratkaisut, liikkuminen palveluna, tiedon hyödyntäminen sovellus- ja palvelukehityksen toimialalla sekä puutuotteet.

- Yrityksille tulee tiedotuksen ja koulutuksen kautta tarjota mahdollisuus valmiuksien kehittämiseen hiilineutraalisuden ja ympäristöystävällisyyden hyödyntämiseen toiminnassa ja markkinoinnissa ja sen nostamiseen kilpailueduksi.

- Politiikan, hallinnon, koulutustoiminnan ja elinkeinoelämän tulee laajamittaisesti tukea siirtymistä vähemmän kuluttaviin elämäntapoihinja hyödyntää ruokajärjestelmässäkin uusinta tutkimustietoa ilmaston kannalta edullisesta ja ravitsemuksellisesti monipuolisesta ruokavaliosta.

- Jätehuollon päästöjen vähentäminen entisestään vaatii panostuksia kiertotalousperiaatteiden mukaiseen resurssien käyttöön. Jätettä tulee ohjata yhä enemmän energiahyödyntämisen sijaan materiaalihyötykäyttöön.

- Uudis- ja korjausrakentamisessa syntyvän rakennusjätteen lajittelu ja kierrätys, esimerkiksi puupohjaisen rakennusjätteen materiaalihyötykäytön lisääminen polttamisen tai kaatopaikkasijoituksen sijaan

- Toimivien kierrätysmarkkinoiden luominen purkumateriaaleille ja tuotteille

- Jätteen määrän vähentäminen mm. välttämällä lyhytikäistä, kertakäyttöistä ja luonnonvaroja tuhlaavaa kulutusta ja suosimalla kestäviä, korjattavia ja uudelleenkäytettäviä tuotteita ja kuluttamalla tuotteiden sijaan palveluja.

- Työkoneiden sähköistäminen, polttoainevalinnat ja moottorien energiatehokkuuden parantaminen.

e-max.it: your social media marketing partner