Maakunnan kehityksen kärjessä

Ajankohtaista

 • 8.9.2017 Geodiversiteetti- ja suoselvitys on julkaistu.
 • 24.8.2017 Uusia selvityksiä on valmistunut:
  • Kymenlaakson biotalous -selvitys
  • Kymenlaakson ylimaakunnalliset kohteet -selvitys
  • Kymenlaakson sotahistoriallisten kohteiden aluerajausten tarkistus 2017
 • 3.8.2017 Avoimet tietoaineistot -palvelu on avattu
 • 2.8.2017 Terminaalitoiminnot energiatehokkaassa puutavaralogistiikassa -hankkeen raportti on valmistunut.
  • Raportissa on tarkasteltu mm. puutavaraterminaalien nykytilaa Kymenlaaksossa sekä terminaaliverkoston kehittämistarpeita.
 • 30.6.2017 Kymenlaakson sini-viherrakenne ja ekosysteemipalvelut -selvitys on valmistunut.
  • Selvityksessä on tarkasteltu mm. Kymenlaakson sini-viherrakenteen ydinalueita sekä ekosysteemipalveluja.
 • 14.6.2017 Kymenlaakson yhdyskunta- ja taajamarakenteen vaihtoehdot -tarkastelu on valmistunut.
  • Tarkastelussa on laadittu maakunnan yhdyskunta- ja taajamarakenteen vaihtoehtotarkasteluja kolmen skenaarion kautta.
 • 6.6.2017 Kymenlaakson väestö- ja työpaikkasuunnite -selvitys on valmistunut.
  • Maakuntahallitus hyväksyi suunnitteen maakuntasuunnittelun pohjaksi kokouksessaan 5.6. Väestösuunnite antaa hieman positiivisemman kuvan väestönkehityksestä Kymenlaaksossa kuin Tilastokeskuksen väestöennuste. Suunnite on realistinen, mutta kokonaisnettomuuttoon kohdistuvat arviot ovat selkeästi tavoitteellisia verrattuna nykytilaan ja menneeseen kehitykseen. Väestösuunnitteen mukainen väestömäärä olisi vuonna 2040 täten 173 300 asukasta, ilman Iittiä noin 166 900 asukasta. Työpaikkaomavaraisuudeksi tavoitellaan 97 % omavaraisuusastetta. Suunnitteessa tunnistettujen taustaoletusten toteutuminen ja keskeisten muutosajureiden vahvuus vaikuttavat merkittävästä suunnitteen toteutumiseen.
 • 22.5.2017 Vastaa Kymenlaakson biotalouskyselyyn 9.6.2017 mennessä
  • Kymenlaakson biotalouden ja muun maankäytön yhteensovittamisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin liittyvät kyselyt on avattu. Sidosryhmille suunnatun kyselyn tuloksia hyödynnetään Kymenlaakson maakuntakaavan biotalouteen liittyvässä taustaselvityksessä. Biotalouskysely koostuu kahdesta erillisestä kyselystä, joihin voi vastata osittain tai kokonaan oman asiantuntijuuden ja mielenkiinnon mukaan:
   -    karttapohjaisessa kyselyssä voit kommentoida biotalouteen liittyviä karttamerkintöjä tai piirtää kartalle omia, biotalouteen liittyviä alueita. Karttapohjaisen kyselyn merkinnät ja kommentit näkyvät kaikille keskustelun herättämiseksi.
   -    tekstimuotoisessa kyselyssä voit kommentoida biotalouden eri osa-alojen ja muun maankäytön yhteensovittamisen mahdollisuuksia ja haasteita Kymenlaaksossa. Tekstimuotoiseen kyselyyn annetut vastaukset eivät näy muille.
   Kiitos vastauksistasi!
 • 22.5.2017 Kymenlaakson maakuntakaavan kaupan ratkaisu: maankäyttö- ja rakennuslain muutosten vaikutukset -selvitys on valmistunut.
  • Maankäyttö- ja rakennuslaki on   muuttunut 1.5.2017 alkaen vähittäiskaupan suuryksiköiden ohjauksen osalta. Raportissa on selvitetty miten lakimuutokset vaikuttavat Kymenlaakson maakuntakaavan kaupan ratkaisuun ja kaupan sijoittumisen ohjaukseen maakunnassa.
 • 10.3.2017 Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavan tavoiteasiakirjan taitettu versio on valmistunut
 • 7.3.2017 Kymenlaakson ekosysteemipalvelut -työpaja, Kotka
  • Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavan valmisteluun liittyvään ekosysteemipalvelut -työpajaan osallistui noin 40 henkilöä viranomaisten ja muiden sidosryhmien taholta. Päivän aikana työstettiin luonnosta ekosysteemipalvelurakenteen tavoitetilasta. Keskustelu kävi vilkkaana ja uusia näkökulmia avaavana. Työpajan tuloksia hyödynnetään Kymenlaakson sini-viherrakenne ja ekosysteemipalvelut -selvityksessä sekä kokonaismaakuntakaavan valmistelussa.
 • 6.3.2017 Kymenlaakson yhdyskunta- ja taajamarakenteen EVALUATE-työpaja, Kuusankoski
  • Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavan valmisteluun liittyvä yhdyskunta- ja taajamarakenteen vaihtoehtoja tarkasteleva sidosryhmätyöpaja kokosi parikymmentä osallistujaa. Aiemmassa FUTURE-työpajassa käsiteltiin erilaisia tulevaisuuden skenaarioita ja sitä, miten niihin voidaan vastata maakunnan suunnittelussa. Nyt järjestetyssä EVALUATE-työpajassa viimeisteltiin skenaariot, tarkennettiin vaikutusarviointeja ja käsiteltiin käytännön toteuttamista eri kaavatasojen kesken.
 • 30.1.2017 Kymenlaakson yhdyskunta- ja taajamarakenteen FUTURE-työpaja, Kotka
  • Yhdyskunta- ja taajamarakenteen FUTURE-työpajassa käsiteltiin noin 30 osallistujan kesken tulevaisuuden skenaarioita ja niiden mahdollisia vaikutuksia Kymenlaakson yhdyskuntarakenteen kehittämiseen.
 • 26.1.2017 Kymenlaakson sini-viherrakenne -työpajassa oli noin 40 osallistujaa ja vilkasta keskustelua
  • Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavan valmisteluun liittyvässä sini-viherrakenne -työpajassa oli noin 40 osallistujaa. Osallistujajoukko koostui metsänomistajien, MTK:n, järjestöjen, viranomaisten ja elinkeinoyhtiöiden edustajista. Työpajassa työstettiin luonnosta Kymenlaakson sini-viherrakenteen tavoitetilasta. Keskustelu oli erittäin vilkasta ja rakentavaa.
 • 20.1.2017 Kymenlaakson ampumarataverkoston nykytilaselvitys ja kehittämissuunnitelma kommentti-/lausuntokierroksella. 
  • Kommentteja pyydetään 20.2.2017 mennessä.
 • 12.12.2016 Maakuntahallitus hyväksyi maakuntakaavan tavoiteasiakirjan
 • 21.11.2016 Maakuntakaavan OAS palautteet sekä maakuntakaavan tavoiteasiakirja maakuntahallituksessa
  • Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) annetut palautteet ja vastineet sekä lähetti maakuntakaavan tavoitteet uudelleen valmisteltavaksi.
 • 8.11.2016 Ampumarataverkoston kehittämistyöpaja
  • Ampumaratalain mukaan maakuntaliittojen on laadittava alueellinen ampumarataverkoston kehittämissuunnitelma. Kymenlaaksossa suunnitelma toimii samalla maakuntakaavan taustaselvityksenä. Marraskuussa 2016 aiheesta järjestettiin työpaja, johon osallistui lähes 50 ampumaurheilun ja metsästyksen harrastajaa sekä viranomaisia. Työpajassa käytiin läpi ampumarataverkoston nykytilaa sekä mietittiin yhdessä verkoston kehittämistarpeita kesällä 2016 toteutetun kyselyn pohjalta. Keskustelu oli erittäin vilkasta ja rakentavaa.
 • 24.10.2016 Maakuntakaavan viestintäsuunnitelma on valmistunut
  • Viestinnän tavoitteena on olla avointa, osallistavaa ja ajankohtaista
 • 24.10.2016 Maakuntakaava esillä maakuntavaltuustoseminaarissa
  • Maakuntavaltuustoseminaarissa käydään läpi mm. osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa, tavoiteluonnoksia sekä taustaselvityksiä.
 • 18.10.2016 1. viranomaisneuvottelu
  • Kaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun tarkoituksena on saattaa maakunnan liiton tietoon mm. valtakunnaliset ja tärkeät seudulliset alueidenkäyttötavoitteet sekä viranomaisten käsitykset tutkimusten ja selvitysten tarpeesta. 
 • 17.10.2016 Kotkan Lyseon ympäristölukiolaisten vierailu
  • Lukiolaiset kävivät kuulemassa Kymenlaakson Liiton toiminnasta, energia- ja ilmastostrategiasta sekä maakuntakaavan 2040 valmistelusta. Samalla testattiin erityisesti nuoria maakuntakaavoitustyöhön osallistavaa maakuntakaavapeliä.
 • 12.9.2016 Tavoitetyöpaja
  • Tavoitetyöpaja kokosi Höyrypanimolle nelisenkymmentä eri sidosryhmien edustajaa työstämään Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 tavoitteita. Asiantuntijoita pyydettiin keskustelemaan ja kommentoimaan asetettuja avain- ja yleistavoitteita sekä läpileikkaavia teemoja. Lisäksi pyydettiin merkitsemään kommentteja teemakohtaisille tavoitekartoille. 
 • 17.8.-30.9.2016 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma keräsi yhteensä 2 kannanottoa ja 38 lausuntoa. Kiitos kaikille palautetta antaneille. Paikkaan kohdennettua palautetta ja mielipiteitä voi edelleen antaa karttapalvelussamme.
 • 17.8.2016 Kymenlaakson maakuntakaava 2040 mukana Viranomaiset Manskilla -tapahtumassa
  • 15. Viranomaiset Manskilla -tapahtuma keräsi väkeä Kouvolan kävelykadulle ja Kymenlaakson Liiton koju houkutteli väkeä tutustumaan Liiton toimintaan sekä osallistumaan Kymenlaakson lempipaikkoja kartoittavaan kyselyyn. Lue lisää päivän tapahtumista ja kyselyn tulokset blogista.
 • 23.5.2016 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) maakuntahallituksessa

 

e-max.it: your social media marketing partner